Podporujem Kódex DX správania

sobota 4. januára 2014

Meranie dĺžky a skracovacieho činiteľa koaxiálneho kábla

           Pomocou NWT je možné merať parametre koaxiálneho kábla, dĺžku alebo skracovací činiteľ. Keď poznáme typ kábla (skracovací činiteľ) môžeme zmerať dĺžku kábla, alebo keď poznáme dĺžku kábla, môžeme zmerať skracovací činiteľ. Parametre koaxiálneho kábla môžeme merať dvomi spôsobmi, prvá možnosť je na nasledujúcom obrázku. 

Zapojenie NWT pri meraní koaxu

Na NWT prepojíme konektory Vf. výstup (Gen) a Det káblom BNC-BNC a T-prechodom BNC. NWT si skalibrujeme v sweepmode a do voľného konektora T-prechodu pripojíme meraný koaxiálny kábel. Výsledok merania je na nasledovnom obrázku.

Priebeh útlmu odrazu koaxiáneho kábla

Vzdialenosť prvého minima od začiatku osi je λ/4 a vzdialenosť medzi ostatnými minimami je λ/2. Elektrickú dĺžku koaxiálneho kábla vypočítame podľa vzorca:

Le = 300/ λ

Mechanickú dĺžku koaxiálneho kábla vypočítame podľa vzorca:
Lm = Le x VF                             kde VF je skracovací činiteľ kábla

Druhá možnosť merania je na ďalšom obrázku. Na NWT pripojíme PSV môstik a skalibrujeme ho v sweepmode. Meraný kábel pripojíme cez sériový rezistor 50R na PSV môstik a NWT prepneme do módu Impedance [Z]. 
 
Druhé zapojenie NWT pri meraní koaxu

Výsledok merania je na poslednom obrázku. Vzdialenosť prvého minima od začiatku osi je opäť λ/4 a vzdialenosť medzi ostatnými minimami je λ/2. Hoci pri oboch spôsoboch merania získame rovnaký výsledok, tak pri druhom spôsobe je odčítanie frekvencie (λ) jednoduchšie a presnejšie.

Meranie [Z] koaxiálneho kábla

Výpočet dĺžky koaxiálneho kábla RG223 (VF=0,66), ktorého meranie je znázornené na obrázku.
λ/4 = 27,465 MHz                 λ/2 = 55,85 MHz                  λ = 111,7 MHz

Potom elektrická dĺžka kábla je 
Le = 300/ λ = 300/111,7 = 2,685 metra

a mechanická dĺžka potom je  

Lm = 2,685 x VF    teda    Lm = 2.685 x 0,66 = 1,772 metra.

Pravidlo: Keď chceme zmerať skracovací činiteľ kábla VF musíme poznať mechanickú dĺžku kábla alebo opačne.