Podporujem Kódex DX správania

utorok 28. februára 2012

Rozšírený „Kódex DX správania"

                                                                                                                    
       Na podporu boja proti neslušnému správaniu pri DX prevádzke poslal prezident FOC Bob Whelan, G3PJT, rádioamatérskym organizáciám a redakciám časopisov návrh stručných pravidiel "Ako sa správať pri DX prevádzke". Celosvetové rozšírenie týchto pravidiel by mohlo zvýšiť úroveň DX prevádzky. Tieto stručné pravidlá nadväzujú na príspevky o etike amatérskej prevádzky Marka ON4WW a Johna ON4UN, hoci ich príspevky by sa dali nazvať "Nové pravidlá rádioamatérskej prevádzky", ktoré musia poznať nováčkovia i "starí" amatéri.

     Aby sa predišlo vážnym problémom so správaním operátorov u nás, obzvlášť pri volaní DX staníc v pileupoch na KV pásmach, treba rešpektovať štandard správania sa DX operátorov. PrSZR prijalo navrhnutý štandard s tým, že ho trocha doplnilo, aby jednotlivé body boli jasnejšie.
     Prezídium SZR doporučuje rešpektovať "Rozšírený kódex DX správania".
                                                
1. Budem počúvať, počúvať a potom ešte trochu počúvať, aby som mal prehľad o staniciach na pásme.
2. Budem volať len vtedy, keď DX stanicu dobre počujem a prečítam jej značku.
3. Nebudem veriť DX clusteru a predtým ako začnem volať si overím značku DX stanice.
4. Nebudem rušiť DX stanicu ani nikoho, kto ju volá. Nikdy nebudem ladiť vysielač na DX frekvencii alebo v úseku, kde DX stanica počúva.
5. Skôr než DX stanicu zavolám si skontrolujem, či mám správne zapnutý SPLIT.
6. Skôr než DX stanicu zavolám, počkám kým dokončí spojenie. Nikdy nebrejkujem do spojenia (hlavne na SSB).
7. Pri volaní dám vždy celú svoju značku spôsobom <moja značka> a nič iné. Nikdy nie značku DX stanice, žiadne DE, ani K na konci.
8. Zavolám (len jeden raz) a potom primeranú chvíľu počúvam, keď DX neodpovedá, tak po 3-4 sekundách zavolám znovu. Nebudem volať bez prestávky.
9. Nebudem ďalej volať, keď DX operátor odpovedá inej značke ako mne.
10. Nebudem volať, keď sa DX operátor pýta na značku, ktorá sa ani nepodobá na moju.
11. Nebudem volať, keď DX stanica volá inú geografickú oblasť, ako je moja.
12. Keď mi DX operátor odpovie (mojej značke), zopakujem svoju značku len vtedy, keď si myslím, že ju zachytil nesprávne. Odpoviem len <report+tu>, napríklad <599TU> na CW, prípadne <QSL 59 thanks> na SSB. Maximálne však <moja značka 599TU> na CW alebo <moja značka 59 thanks> na SSB.
13. Budem vďačný, keď urobím spojenie a nezačnem hneď vyrábať spojenia na klub a kamarátov, aby som si posilnil ego.
14. Keď dám DX stanicu do DX Clustra, tak uvediem len informácie dôležité pre iné stanice, ale nikdy nepíšem <tnx QSO>, <konečne> a podobné chvály, že ja som to QSO spravil.
15. Budem rešpektovať ostatných rádioamatérov (aj tých v mojom okolí) a budem sa správať tak, aby som si získal ich rešpekt. 

Pozn.: Treba si uvedomiť, že toto sú základné pravidlá, ktoré majú veľa špeciálnych doplnení pre rôzne pásma, rôzne módy a spôsoby prevádzky.
      Viac informácií o kódexe nájdete na stránke FOC, v časopise QST 3/2010 a veľa užitočných informácií je aj na stránke G4IFB.