Podporujem Kódex DX správania

sobota 10. júna 2023

Rádioamatérske vysielanie za Slovenského štátu 1939-1945

Na základe nových skutočností musím opraviť zopár informácií z mojej knihy „Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952“.

Na strane 143 knihy sa píše: ...  V Česku boli všetky koncesie, bolo ich vyše 500, zrušené 29.9.1938 a až do oslobodenia českí amatéri nemohli oficiálne pracovať. 

Pravda bola iná. Amatérske koncesie vydané Ministerstvom pôšt a telegrafov boli zrušené 29.9.1938 v celom Československu.  

Na nasledujúcej stránke sa ešte píše.... Po roku 1940 bolo vydaných asi 10-15 koncesií na základe koncesných podmienok, ktoré navrhli Jozef Krčmárik, Michal Dovina-Kmeťo, Ing. Karol Dillnberger a vydala ich Slovenská pošta. Poštový vestník, kde boli uverejnené, sa nám zatiaľ nepodarilo zohnať. Koncesie boli vydané koncesionárom z prvej ČSR a dôstojníkom spojovacieho vojska s rádiotelegrafným výcvikom, ktorí nemuseli skladať skúšky. Jeden z tých, ktorý vtedy dostal koncesiu bol Krčmárik, OK3JK. Dokonca Samko Šuba v roku 1989 napísal, že Jozefa počul vysielať pod touto značkou z Banskej Bystrice 15.3.1939, teda v deň vzniku Slovenského štátu, čo mohlo byť len načierno. Po vypuknutí druhej svetovej vojny 1.9.1941, bol vydaný zákaz vysielania a zariadenie museli amatéri odovzdať do armádneho skladu V Novom Meste nad Váhom, ktorého veliteľom bol Kliment Čulen, OK3NZ.

Ale všetko bolo opäť inak. Napísal som to v dobrej viere, že čo napíše podplukovník Krčmárik je pravda. V knihe je zaujímavý nasledovný článok od OK3FD, kde opisuje to isté zasadanie Valného zhromaždenia SSKA, ale o nových povoľovacích podmienkach a 15 koncesiách sa nezmieňuje. Zrejme viac skutočností, ktoré som prebral do knihy z písomností OM3DG sa nezakladajú na pravde.

V máji 2023 som navštívil Slovenský národný archív v Bratislave a požiadal som o Úradné správy slovenskej pošty 1940-1945, ktoré sa neskôr volali Poštový vestník.

Najskôr som zistil, že Úradné správy slovenskej pošty 1940-45  vydávalo Ministerstvo pôšt a telegrafov. Štvrtý odbor ministerstva bol Telekomunikačný a technický, mal na starosti okrem iných činností rádioamatérsku prevádzku.  V roku 1939 sa správy ešte nevydávali, ale roky 1940-1945 som mal k dispozícii.

Na základe Úradných správ slovenskej pošty 1940-45 platí: 
      1. Amatérske licencie do 29.9.1938 vydávalo československé Ministerstvo pôšt a telegrafov, zrušenie licencií mohlo byť len „zrušenie všetkých vydaných licencií“. Čiže vtedy sa zrušili amatérske licencie v celej ČSR, aj na Slovensku. 
      2. Nové koncesné podmienky po valnom zhromaždení SSKA, ktoré sa konalo 9.11.1940 ozaj pripravovali Krčmárik, Dovina-Kmeťo a Karol Dillnberger, ale asi pre Ministerstvo obrany, respektíve pre armádu. Ministerstvo pôšt a telegrafov to neakceptovalo a v Úradných správach slovenskej pošty 1941 nie je o tom zmienka. To je podstatné. 
      3. V Úradných správach slovenskej pošty 1941 som nenašiel ani zmienku o zrušení rádioamatérskych koncesií, v čase okolo 1.9.1941. Vysvetlenie: Keďže Slovenské ministerstvo pôšt a telegrafov nevydalo žiadnu licenciu, nemalo čo rušiť. Celú akciu odovzdania rádioamatérskych zariadení do skladu v Novom Meste nad Váhom spravila nemecká moc a využila len vojenský sklad, ktorý viedol vojak-rádioamatér. 
      4. Vysielanie od 29.9.1938 v Čechách do 5.5.1946 a na Slovensku do 21.12.1946 bolo nelegálne. Výnimkou bolo jediné povolenie pre amatérske vysielanie udelené na území Protektorátu Čechy a Morava ing. Josefovi Klárovi z Prahy, ex OK1AY, so značkou D4CUQ. Od októbra 1939 sa stal říšskonemeckým štátnym príslušníkom, po okupácii vstúpil do NSDAP a po vojne mal značku DL1GR.    
     5. Slovenské Ministerstvo pôšt a telegrafov v rokoch 1940-1945 nevydalo žiadnu amatérsku licenciu.

     Pred 15. rokmi som hľadal v archívoch v Banskej Bystrici a v Martine poštové vestníky z rokov 1940-1945, ale tie neexistovali. Existovali len Úradné správy slovenskej pošty 1940-1945 a teraz som ich našiel v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Dúfam, že v knihe už nie sú ďalšie zásadné historické chyby a ďakujem Lacovi Polákovi, OK1AD za pomoc pri hľadaní pravdy.