Podporujem Kódex DX správania

pondelok 9. apríla 2012

Kalibrácia woblera NWT7

  V zborníku TATRY 2011 bol zverejnený manuál na wobler NWT7 a v tomto príspevku som doplnil dve časti.

  Autor programu spravil automatickú kalibráciu s korekciou. Na korekciu treba zakliknúť okienko Math.Corr.Channel1. Potom sa po kalibrácii priebeh meranej krivky zobrazí na úrovni 0 dB. Po kalibrácii je skalibrovaná aj vertikálna os a ciachovanie vertikálnej osi (útlm) sedí so skutočnosťou.

Zapnutie vstavaného útlmového článku
   Klikneme na SETTINGS (nastavenia) a vyplníme obrázok obr.3. START frekvenciu si dáme 1 MHz a STOP frekvenciu 80 MHz (200 MHz). Zaklikneme hlavne Channels – One Chann a SWR iteration – Math. Corr. Pre verziu OK1NOF (0-50 dB) je dôležité nezakliknúť okienko FA-Atten. Po zakliknutí by sme prepli atenuátor na 0-66 dB, čo je varianta Funkamateur. Potom klikneme na OK.
   Pri kalibrácii woblera si prepojíme s krátkym koaxiálnym káblom BNC-BNC HF OUT a DETECTOR IN a potom klikneme na SWEEP, potom na CHANEL1 KALIBRATION. Rozbehne sa kalibrácia zapnutím vnútorného útlmu 40 dB a potom pokračuje pri útlme 0 dB. Po zapísaní výsledkov kalibrácie ukazuje rozmietaná krivka 0 dB v celom zvolenom rozsahu.

Pri úzkopásmovom woblovaní sa dá kalibrácia zjednodušiť týmto postupom:
   V časti obr.1 (vpravo dolu) označenej Y-axis Scale and Shift si môžeme nameranú krivku výstupného napätia woblera posúvať smerom hore kliknutím na okienko Ch1-dB a zvolením čísla o koľko dB sa má krivka posunúť hore.
   Môžeme skúsiť ako sedia jednotlivé úrovne útlmu. Obyčajne to sedí s presnosťou na 1 dB. Ja som použil na kontrolu presný útlmový článok 0-100 dB a na dvoch kusoch sedela stupnica útlmu v rozmedzí +0 dB až -80 dB s malou odchýľkou, čo je na amatérsky prístroj slušná hodnota. Ďalší 10 dB skok (na 90 dB) je už len polovičný a posledný skok na 100 dB bol len 10 % dielika.

PSV mostík pre NWT7
   Lepší PSV mostík ako je popísaný v originálnej dokumentácii je na nasledovnom obrázku. Miesto symetrizačnej tlmivky L1L2 použijeme logaritmický zosilňovač s AD8307, ktorý má symetrický vstup a výstup zapojíme ako externú logaritmickú sondu.

                      Externý PSV mostík s AD8307 zapojený ako externá sonda log2

                                                      6                                 5
                                                     4                                    3
                                                      2                                 1
                                   Vývody na externej sonde - konektor Mini DIN

                               Pohľad na očíslovanie pinov konektora Mini DIN zo strany pinov


Kalibrácia PSV mostíka

    Kalibráciu PSV mostíka s externým AD8307 robíme rovnako ako s interným, len si na úvodnej stránke zaklikneme EXT AD8307 a potom uložíme kalibračné dáta.

    Konektor VF OUT mostíka prepojíme krátkym koaxiálnym káblom s konektorom HF OUT NWT7. Výstup PSV mostíka prepojíme tieneným káblom s konektorom EXT sonda a konektor Zx, do ktorého pripájame meranú impedanciu necháme nepripojený. Nastavíme si  MODE SWR a v druhom riadku obr.1 klikneme na heslo sweep a vyberieme si Channel 1 Calibration. Objaví sa hlásenie: SETTING SWR=INFINITE, my necháme konektor voľný, klikneme na OK a okamžite sa nám spustí rozmietanie. Potom sa nám objaví hlásenie: SAVING DATA IN CLIBRATIONFILE, Save data now a klikneme na YES. Objaví sa nám Channelname on Checkbutton, klikneme na OK a nakoniec sa objaví SAVE NWT CALIBRATIONFILE klikneme na SAVE a potom na YES. Prípadne si môžeme zmeniť mená kalibračných súborov, ale potom si ich musíme pamätať.

Kalibrácia stupnice PSV

    Pretože používame logaritmický zosilňovač, musíme si kalibrovať stupnicu PSV. Na konektor Zx meranej impedancie (PSV mostíka) pripojíme záťaž 50 ohmov a klikneme na SINGLE, čím spustíme rozmietanie generátora. Objaví sa krivka blízka PSV=1 v rozmedzí 1-80 (1-200) MHz. Z BNC konektorov a SMD odporov si vyrobíme kontrolné záťaže 10, 25, 75, 100, 150 a 200 ohmov. Pripojíme záťaž 75 ohmov a krivka by mala byť blízko čísla 1,5. Pripojíme ďalšie a poznamenáme si, že PSV pri 10 ohmoch je PSV=5, pri 25 ohmoch je PSV=2, pri 150 ohmoch je PSV=3 a pri 200 ohmoch (dva rezistory 100 ohmov v sérii) je PSV=4.

    Teraz si môžeme do konektora pripojiť našu anténu a uvidíme ozajstný priebeh PSV v rozsahu, ktorý sme si nakalibrovali.